Skandias ledelse

Skandia har drevet virksomhed i Danmark siden 1998 og i Sverige siden 1855. De danske Skandia-selskaber ejes af Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt i Sverige.

Direktion

Per Wahlström, adm. direktør

Per Wahlström har arbejdet i Skandia-koncernen siden 1989, og hans fokus har i en årrække været på markedsorienterede områder. Senest har Per været viceadministrerende direktør for Skandia Norden og næstformand for bestyrelsen for Skandia Danmark.

Per er i dag øverste chef i Skandia Danmark.

Frank Mortensen, viceadm. direktør og finansdirektør

Frank Mortensen har været finansdirektør i Skandia Danmark siden marts 2010 og Viceadm. direktør siden 2016. Inden da arbejdede Frank i den finansielle sektor, heraf seks år som økonomidirektør/CFO i Forstædernes Bank.

Ledergruppe

Kamilla Klingbeil

Kamilla Klingbeil, vicedirektør for Salg og Marked

Kamilla Klingbeil har været ansat i Skandia siden 1996, hvor hun har været leder for flere forskellige forretningsområder. Hun blev udnævnt til vicedirektør for Salg og Marked 1. november 2018.

Sandie C. Lindblad, COO direktør for Operations

Sandie C. Lindblad har været ansat i Skandia siden 2005, hvor hun har været leder for flere forskellige forretningsområder. Hun blev udnævnt til vicedirektør for Operations i 2010 og tiltrådte 1. marts 2014 som direktør for Skandias Produktenhed.

Johan Ohlsson, direktør for Strategi & Forretningsudvikling

Johan Ohlsson har arbejdet i Skandia koncernen siden 1992 og haft ledende stillinger inden for marked og forretningsudvikling. Johan kom til Skandia Danmark i 2012, og har de seneste fem år arbejdet med produkt og forretningsudvikling. Den 1. september 2017 tilltrådte han som direktør for området Strategi & Forretningsudvikling.

Morten Halborg, adm. direktør for Asset Management

Morten Halborg kom til Skandia i 2004. Han har, som en del af opbygningen af kapitalforvaltningsområdet, været ansvarlig for investeringerne samt den operationelle del af forretningen. Morten blev udnævnt som chef for investeringsoperationen i 2010 og er i november 2014 tiltrådt som administrerende direktør for Skandia Asset Management.

Direktører i danske Skandia-selskaber

Skandia Link A/S

Adm. direktør Per Wahlström
Viceadm. direktør Frank Mortensen

Skandia A/S

Adm. direktør Frank Mortensen

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Adm. direktør Morten Halborg

Bestyrelsen i Skandia

Jan Hoffmann
Formand for bestyrelsen
Hans Malmsten
Næstformand for bestyrelsen og formand for revisionsudvalget
Lars Bergendal
Bestyrelsesmedlem
Johan Clausén
Bestyrelsesmedlem
Lotte Fløe Marschall
Bestyrelsesmedlem


Medarbejderrepræsentanter

Ivan Jensen
Medarbejderrepræsentant

Claus Mark Rasmussen
Medarbejderrepræsentant

Generel beskrivelse af bestyrelsen

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og er Skandias øverste ledelse.

Bestyrelsen varetager ledelsen af Skandias anliggender i overensstemmelse med lovgivningen og vores vedtægter.

Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse og sikrer forsvarlig organisation af Skandias virksomhed.

Bestyrelsen tager ikke del i den daglige ledelse af Skandia. Den træffer dog beslutninger, som, efter Skandias forhold, er af usædvanlig art eller af stor betydning.


Sådan fungerer vores bestyrelse

Bestyrelsen består af 5-8 medlemmer, der er på valg hvert år. Medlemmerne vælges på generalforsamlingen.

De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en 4-årig periode. Der er senest afholdt valg af medarbejderrepræsentanter i 2015, dvs. næste valg skal finde sted i forbindelse med generalforsamlingen i 2019.

De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer modtager ikke særskilt honorar for deres hverv som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem.

Der vælges et antal medarbejderrepræsentanter svarende til 50 procent af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, dvs. pt. tre medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen mødes mindst fire gange om året. Eller når formanden vurderer, at det er nødvendigt.
Bestyrelsen har ikke fastlagt specifikke rekrutteringskriterier. Vores opfattelse er i stedet, at bestyrelsen løbende og mindst én gang om året skal vurdere, om bestyrelsesmedlemmerne til sammen besidder den fornødne viden og erfaring til at sikre en forsvarlig drift.

Bestyrelsen tager konkret stilling til den enkelte kandidat. Herunder også om bestyrelsen samlet set har tilstrækkelig indsigt i brug af modeller til risikoberegning ved indførelse af nye produkter og andre tiltag, der kan medføre forøgede risici for Skandia.

Bestyrelsens medlemmer opfylder hver især lovgivningens krav om egnethed og hæderlighed. Det enkelte medlem skal desuden afsætte tilstrækkelig tid til at varetage sit hverv som bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen skal løbende påtage sig efteruddannelse. Det inkluderer deltagelse i seminarer om konkrete emner, der relaterer sig til Skandias drift. Skandia sikrer, at der er afsat de nødvendige personalemæssige og økonomiske ressourcer til dette.

Bestyrelsen og direktionen aflønnes

Bestyrelsen og direktionen aflønnes med et fast honorar, dog ikke de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, som ikke modtager særskilt honorar for deres hverv. Der anvendes ikke bonusprogram i relation til aflønning af direktionen. Du kan se Skandias lønpolitik her.

  • © Skandia 2018
  • 18-12-2018 13:58
  • 1.0.6906.16463:430