Skandia Match

Skandia Match er til dig, der ønsker løbende pleje af dine investeringer med det mål at give det bedste afkast over tid – uden selv at skulle finde de rigtige investeringer. Du skal blot vælge den risikoprofil, der passer dig. Herefter lader du vores eksperter om at opnå det bedst mulige afkast for dig.

Skandia Match

Med Skandia Match vælger du mellem syv forskellige risikoprofiler, som hver især afspejler din risikovillighed. Og så investerer Skandia aktivt din pension for dig. Du kan altid skrue op eller ned for risikoen ved at vælge en ny profil – det koster ikke noget. Dine behov og ønsker ændrer sig nemlig typisk med tiden. Derfor anbefaler vi, at du som minimum, opdaterer din risikoprofil med to års mellemrum.

Find din Match-profil

Når du vælger Skandia Match, investerer du i en blanding af aktier, obligationer og alternative investeringer og kontanter. Fordelingen afhænger af din risikovillighed.

Der findes syv Match-profiler. Fra Match 1 og op til Match 7 vokser din risiko, men også dit mulige afkast, både negativt og positivt. Jo højere nummer din Match-profil har, desto større udsving i værdien af din investering vil du desuden kunne opleve.

* Med 'aktier' menes såvel aktier via eksterne aktiefonde, aktie ETF'er / indeks samt aktieeksponering opnået via finansielle instrumenter, fx aktiefutures.

Skandia kan justere fordelingen mellem aktier, obligationer/kontanter og alternative investeringer i forhold til den fordeling, der er vist i tabellen ovenfor, hvis vi vurderer, at det er hensigtsmæssigt for kunderne. Justeringerne kan fx ske ved at ændre fordelingen mellem aktier og obligationer, fordelingen mellem regioner (geografisk) eller fordelingen mellem sektorer indenfor aktier.

I Match kan Skandia også justere graden af valutaafdækning på amerikanske og japanske aktieinvesteringer. Den strategiske afdækning udgør henholdsvis 75 procent på Dollar og 25 procent på Yen. Ved kun at afdække dele af valutarisikoen i perioder, er der mulighed for at opnå gevinster, hvis valutakurserne udvikler sig gunstigt. Omvendt kan man mindske risikoen for tab på grund af en negativ udvikling i valutakurserne, hvis man afdækker risikoen helt.

Alle justeringer sker med respekt for risikoen i den enkelte profil og inden for de rammer, Skandias bestyrelse har fastsat.

Tjek jævnligt, om du har den rigtige profil

Vi anbefaler, at du som minimum hvert andet år overvejer, om din Skandia Match-profil passer til dine behov og din risikovillighed.


Investeringer, der matcher dine behov

Hvilken Skandia Match-profil, der er den rigtige for dig, afhænger af, hvor stor en risiko, du er villig til at tage. Du skal også tage hensyn til, hvor lang tid der er til dit pensionstidspunkt.

Er der kort tid, kan det være alvorligt, hvis du taber en stor del af pensionsopsparingens værdi. Men er der lang tid til dit pensionstidspunkt, vil et tab i et enkelt eller få år typisk ikke få de store konsekvenser, fordi du oftest ikke har sparet så meget op endnu og har mulighed for at nå at hente det tabte hjem igen.

Match 1 er for dig, der er mindre risikovillig og måske kun har få år tilbage på arbejdsmarkedet. Match 7 er for dig, der er villig til at løbe en højere risiko for at opnå mulighed for en større gevinst på sigt, men hvor der også er større risiko for tab.

For at finde dit risikoniveau kan du bruge vores PensionsCoach. Her svarer du på en række spørgsmål og får straks en anbefaling af, hvilken Match-profil du skal vælge. Anbefalingen er vejledende og er lavet på baggrund af en risikoanalyse og den tid, du har tilbage at spare op i.

Find din Match-profil med PensionsCoach.

Det er en god idé at se på risikoprofilen igen, når der sker ændringer i dit liv, og når du nærmer dig pensionsalderen. Erfaringsmæssigt kan eksempelvis familieforøgelse, køb af bolig med videre have betydning for, hvilke risici du vil løbe, og dermed for dit valg af risikoprofil. Vi anbefaler, at du som minimum hvert andet år overvejer, om din Skandia Match-profil passer til dine behov og din risikovillighed.

Vi er uafhængige – og det kommer dig til gode

I Skandia er vi uafhængige. Det betyder, at vi frit kan vælge de kapitalforvaltere og fonde, der giver det bedste afkast. Og fravælge dem, der ikke længere gør det godt nok.

Vi følger derfor udviklingen hos kapitalforvalterne tæt. Ligesom vores egne eksperter konstant følger den generelle udvikling på de finansielle markeder.

Kort sagt: Vi har håndplukket både fonde og kapitalforvaltere, så du har et solidt udgangspunkt for at skabe gode langsigtede afkast på din pensionsordning.

Det får du med Skandia Match

 • En personlig risikoprofil, hvor du selv vælger, hvor høj eller lav risikoen skal være
 • Professionelle investeringseksperter, der håndterer din pension for dig
 • Løbende optimering af dine investeringer
 • Gratis skift af din Match-profil, når du ønsker det

Afkastforventning

Afkast og risiko hænger sammen. Og du vil som investor typisk blive belønnet for at påtage dig en større risiko ved at opnå et større afkast på langt sigt.

Påtager du dig en større risiko, betyder det dog også, at du sandsynligvis vil opleve større udsving i værdien af din opsparing i løbet af opsparingsforløbet. Det gælder både i positiv og negativ retning.

Derfor vil det typisk være en god idé at påtage sig større risiko tidligt i opsparingsforløbet. Og derefter nedtrappe risikoen, når du nærmer dig pensionsalderen. På den måde mindsker du risikoen for tab kort før din pensionering.

Risikoen nedtrappes ikke automatisk, så du skal selv være opmærksom på at få ændret din Match-profil, hvis du ønsker lavere risiko, efterhånden som du bliver ældre. Vi anbefaler, at du som minimum hvert andet år overvejer, om din Skandia Match-profil passer til dine behov og din risikovillighed.

Årlige afkast med Skandia Match

Skandia Match er inddelt i en række risikoprofiler, hvor det primært er andelen af aktier, der fastlægger risikoniveauet. 

Her kan du se de årlige afkast.

Nedenfor kan du se de gennemsnitlige årlige afkast siden lanceringen i 2007 i forhold til gennemsnittet af andre kommercielle pensionsselskaber:

Ingen garanti på udbetaling

Med Skandia Match har du ikke garanti på dine udbetalinger, da du selv bærer risikoen for tab og gevinst på investeringerne.  Med andre ord får du det afkast, investeringerne giver på de finansielle markeder (minus omkostninger), og afkastet kan både være negativt og positivt. Udbetalingerne kan altså godt være mindre på udbetalingstidspunktet end forventet i opsparingsperioden, og selvom sandsynligheden er lille, kan man heller ikke udelukke muligheden for tab. Det skyldes, at udbetalingerne påvirkes negativt, hvis afkastet bliver dårligere end forventet.

Omkostninger til administration

Omkostninger til administration dækker blandt andet håndteringen af dine indbetalinger og den løbende administration af din pensionsordning.

Der er forskel på omkostningerne for en firmapension og en privat pensionsordning. Få overblik over de nuværende satser her:

Firmapensioner betjent af Skandia - Satser 2018 
 

Omkostningssats

Af løbende indbetaling op til 100.000 kr. (administration og rådgivning) 2 - 6 % (dog min. 204 kr. årligt)
Af løbende indbetaling over 100.000 kr. (administration og rådgivning) 0 %
Af indskud 1.536 kr.
At overføre fra andet selskab til Skandia 0 kr.
   
Månedligt administrationsgebyr indbetalingsfri ordning (fripolice)  72 kr.
Gebyr ved omskrivning til præmiefri ordning (fripolice) 508 kr.
At ophæve pensionsordning eller overføre den til andet selskab 1.536 kr.

 

Private pensionsordninger og frivillige firmapensioner betjent af Skandia - Satser 2018 
  Omkostningssats
Af løbende indbetaling (administration og rådgivning) 2 - 6 % (dog min. 204 kr. årligt)
Af indskud 1.536 kr.
At overføre fra andet selskab til Skandia 1.536 kr.
   
Månedligt administrationsgebyr indbetalingsfri ordning (fripolice) 72 kr.
Gebyr ved omskrivning til præmiefri ordning (fripolice) 508 kr.
At ophæve pensionsordning eller overføre den til andet selskab 1.536 kr.

Hvis du eller din arbejdsgiver bliver betjent af en uvildig mægler eller anden rådgiver, afhænger omkostningerne også af den aftale, der er indgået med den pågældende mægler eller rådgiver.

Omkostninger til investering

Der er omkostninger forbundet med at investere din pensionsopsparing. Dels til de kapitalforvaltere, vi har valgt. Og dels til Skandia.

Se de forventede omkostninger her:

Investeringsomkostninger for Skandia Match
Matchprofiler ÅOP 2017 Forventet 2018
Match 1 0,81 % 0,88 %
Match 2 0,87 % 0,96 %
Match 3 0,92 % 1,04 %
Match 4 0,97 % 1,11 %
Match 5 1,02 % 1,17 %
Match 6 1,02 % 1,19 %
Match 7 1,03 % 1,21 %

Sådan opgør Skandia investeringsomkostninger

Skandia opgør investeringsomkostninger i henhold til pensionsbranchens fælles omkostningshenstilling. 

Omfattede omkostningselementer:

 • TER (Total Expense Ratio), som omfatter beholdningsprovision, honorering af distributionskanaler, honorar for investeringsrådgivning/porteføljeforvaltning, gebyr til depotselskab og udgifter til administration.
 • Direkte omkostninger i forbindelse med porteføljepleje, herunder kurtage, handelsafgifter og skatter.
 • Standard omkostningstillæg for udenlandske fonde, hvor det ikke er muligt at få oplyst de direkte omkostninger for porteføljepleje.

Ikke omfattede omkostningselementer:

 • Emissionstillæg og indløsningsfradrag er ikke med i opgørelsen af ÅOP, da kunderne i Skandia ikke betaler disse omkostninger.
 • I henhold til pensionsbranchens omkostningshenstilling er indirekte handelsomkostninger, som er en del af den handlede kurs – kursspreads – ikke med i ÅOP, men er indregnet i afkastet.

Faktaark

Vi har lavet et faktaark med detaljeret information om hver enkelt Match-profil.

Her kommer vores investeringseksperter med en kort kommentar til udviklingen i det seneste kvartal. Du finder desuden oplysninger om:

 • Profilens historiske afkast i forhold til andre lignende profiler
 • Den investeringsmæssige sammensætning fordelt på geografi og sektorer
 • Fordelingen mellem aktier, obligationer, alternative investeringer og kontanter
 • Risikoniveauet ifølge EU-standarden ’Central investorinformation’

Faktaark ligger her:

VÆR OPMÆRKSOM PÅ
Informationen om vores produkter er generel og har til formål at give et overblik. Kontakt os for personlig rådgivning, hvor vi tager udgangspunkt i din individuelle situation. Læs mere om forbehold og forudsætninger her.

 • © Skandia 2018
 • 18-12-2018 14:03
 • 1.0.6906.16463:430