Skandia Basic

Skandia Basic er for dig, som lægger vægt på lave investeringsomkostninger. Du ønsker samtidig at overlade investeringen af din pensionsopsparing til Skandias eksperter. Du skal blot vælge den risikoprofil, der passer til dig.

Skandia Basic

For at holde omkostningerne nede investerer vores eksperter din pensionsopsparing i udvalgte indeksfonde eller lignende indeksinvesteringer.

Investeringer af denne type har lavere omkostninger, fordi de automatisk følger sammensætningen i de aktie- og obligationsindeks, som vores investeringseksperter har udvalgt. Det kaldes passiv forvaltning.

Du kan vælge mellem fire forskellige risikoprofiler, som hver især afspejler et niveau af risikovillighed. Du kan altid skrue op eller ned for risikoen ved at vælge en ny profil - det koster ikke noget. Dine behov og ønsker ændrer sig nemlig typisk med tiden. Derfor anbefaler vi, at du, som minimum, overvejer din risikoprofil med to års mellemrum.

Find din Basic-profil

Når du vælger Skandia Basic, investerer du i en blanding af aktier, obligationer/kontanter og kreditobligationer. Fordelingen afhænger af din risikovillighed. 

Der findes fire Basic-profiler: Basic 1, 2, 3 og 4. Fra Basic 1 til Basic 4 vokser din risiko, men også dit mulige afkast, både negativt og positivt. Jo højere nummer din Basic-profil har, desto større udsving i værdien af din investering vil du desuden kunne opleve.

  Basic 1 Basic 2 Basic 3 Basic 4
*Aktier 17,5% 40,0% 62,5% 77,5%
Obligationer/kontanter 65,0% 42,5% 20,0% 5,0%
Kreditobligationer 17,5% 17,5% 17,5% 17,5%

*Med 'aktier' menes såvel aktier via eksterne aktiefonde, aktie ETF'er / indeks samt aktieeksponering opnået via finansielle instrumenter, fx aktiefutures.

Fordelingen mellem aktier, obligationer/kontanter og kreditobligationer kan variere i mindre omfang fra den fordeling, der er vist i tabellen ovenfor. Fx som følge af udsving på de finansielle markeder eller ved ind- og udbetalinger. Skandias bestyrelse har fastsat grænser for, hvor store udsvingene må være.

I Basic sørger Skandia for at minimere den valutarisiko, der er forbundet med investeringer i amerikanske og japanske aktier. Den strategiske afdækning udgør 100 procent for begge valutaer. Ved at afdække valutarisiko mindsker man risikoen for tab på grund af en negativ udvikling i valutakursen – omvendt afskærer man sig også fra gevinster, hvis valutakurserne udvikler sig gunstigt.

Tjek jævnligt, om du har den rigtige profil

Vi anbefaler, at du som minimum hvert andet år overvejer, om din Skandia Basic-profil passer til dine behov og din risikovillighed.

Du bestemmer risikoen

Hvilken Skandia Basic-profil, der er den rigtige for dig, afhænger af, hvor stor en risiko, du er villig til at tage. Du skal også tage hensyn til, hvor lang tid der er til dit pensionstidspunkt.

Er der kort tid til pensionering, kan det være alvorligt, hvis du taber en stor del af pensionsopsparingens værdi. Men er der lang tid til dit pensionstidspunkt, vil et tab i et enkelt eller få år typisk ikke få de store konsekvenser, fordi du oftest ikke har sparet så meget op endnu og har mulighed for at nå at hente det tabte hjem igen.

Fra Basic 1 og op til Basic 4 bliver både din risiko og dit mulige afkast større. Basic 1 er for dig, der er mindre risikovillig og måske kun har få år tilbage på arbejdsmarkedet. Basic 4 er til dig, der gerne satser med mulighed for en større gevinst på sigt.

Vi anbefaler, at du som minimum hvert andet år overvejer, om din Skandia Basic-profil passer til dine behov og din risikovillighed.

Det får du med Skandia Basic

 • Lave omkostninger
 • Fire risikoprofiler at vælge imellem
 • Professionelle investeringseksperter, der sørger for at fastholde dit risikoniveau
 • Gratis skift af din Basic-profil, når du ønsker det

Afkast og risiko

Afkast og risiko hænger sammen. Og du vil som investor typisk blive belønnet for at påtage dig en større risiko ved at opnå et større afkast på langt sigt.

Påtager du dig en større risiko, betyder det dog også, at du sandsynligvis vil opleve større udsving i værdien af din opsparing i løbet af opsparingsforløbet. Det gælder både i positiv og negativ retning.

Derfor vil det typisk være en god idé at påtage sig større risiko tidligt i opsparingsforløbet. Og derefter nedtrappe risikoen, når du nærmer dig pensionsalderen. På den måde mindsker du risikoen for tab kort før din pensionering.

Risikoen nedtrappes ikke automatisk, så du skal selv være opmærksom på at få ændret din Basic-profil, hvis du ønsker lavere risiko, efterhånden som du bliver ældre. Vi anbefaler, at du som minimum hvert andet år overvejer, om din Skandia Basic-profil passer til dine behov og din risikovillighed.

Årlige afkast med Skandia Basic

Skandia Basic er inddelt i fire risikoprofiler, hvor det primært er andelen af aktier, der fastlægger risikoniveauet. 

Her kan du se de årlige afkast.

Risikomærkning Skandia Basic

Find dit aktuelle risikotal i skemaet herunder ved at se ud for den profil, du har valgt. Hvis du fx har valgt 'Basic 4', er risikotallet 4,2.

Risikotallene er opgjort i henhold til pensionsbranchens retningslinjer for risikomærkning af markedsrenteprodukter.

Sådan udregnes risikoen.

Så meget kan værdien af pensionsopsparingen svinge.

Profil  Risikotal 
Basic 1 1,3
Basic 2 2,2
Basic 3 3,4
Basic 4 4,2

Ingen garanti på udbetaling

Med Skandia Basic har du ikke garanti på dine udbetalinger, da du blandt andet selv bærer risikoen for tab og gevinst på investeringerne.  Omkostninger, forsikringspriser eller ændrede forventninger til levetid eller afkast kan også påvirke din udbetaling. Med andre ord får du det afkast, investeringerne giver på de finansielle markeder (minus omkostninger), og afkastet kan både være negativt og positivt. Udbetalingerne kan altså godt være mindre på udbetalingstidspunktet end forventet i opsparingsperioden, og selvom sandsynligheden er lille, kan man heller ikke udelukke muligheden for tab. Det skyldes, at udbetalingerne påvirkes negativt af lavere afkast og  højere omkostninger, forsikringspriser og levetidsforventninger.

Omkostninger til administration

Omkostninger til administration dækker blandt andet håndteringen af dine indbetalinger og den løbende administration af din pensionsordning.

Der er forskel på omkostningerne for en firmapension og en privat pensionsordning. Få overblik over de nuværende satser her:

Firmapensioner betjent af Skandia - Satser 2021 
 

Omkostningssats

Af løbende indbetaling op til 100.000 kr. (administration og rådgivning) 2 - 6 % (dog min. 208 kr. årligt)
Af løbende indbetaling over 100.000 kr. (administration og rådgivning) 0 %
Af indskud 1.560 kr.
At overføre fra andet selskab til Skandia 0 kr.
   
Månedligt administrationsgebyr indbetalingsfri ordning (fripolice)  72 kr.
Gebyr ved omskrivning til præmiefri ordning (fripolice) 518 kr.
At ophæve pensionsordning eller overføre den til andet selskab 1.560 kr.

 

Private pensionsordninger og frivillige firmapensioner betjent af Skandia - Satser 2021 
  Omkostningssats
Af løbende indbetaling (administration og rådgivning) 2 - 6 % (dog min. 208 kr. årligt)
Af indskud 1.560 kr.
At overføre fra andet selskab til Skandia 1.560 kr.
   
Månedligt administrationsgebyr indbetalingsfri ordning (fripolice) 72 kr.
Gebyr ved omskrivning til præmiefri ordning (fripolice) 518 kr.
At ophæve pensionsordning eller overføre den til andet selskab 1.560 kr.

Hvis du eller din arbejdsgiver bliver betjent af en uvildig mægler eller anden rådgiver, afhænger omkostningerne også af den aftale, der er indgået med den pågældende mægler eller rådgiver.

Omkostninger til investering

Der er omkostninger forbundet med at investere din pensionsopsparing. Dels til de kapitalforvaltere, vi har valgt. Og dels til Skandia.

Se de forventede omkostninger her:

Investeringsomkostninger for Skandia Basic
Basicprofiler ÅOP 2020
Basic 1 0,39 %
Basic 2 0,41 %
Basic 3 0,43 %
Basic 4 0,43 %

Sådan opgør Skandia investeringsomkostninger

Skandia opgør investeringsomkostninger i henhold til pensionsbranchens fælles omkostningshenstilling.

ÅOP for eksterne fonde beregnes som summen af OCF (Ongoing Charges Figure), direkte handelsomkostninger og evt. performance fee.

Emissionstillæg og indløsningsfradrag er ikke med i opgørelsen af ÅOP, da kunderne i Skandia ikke betaler disse omkostninger.

Faktaark

Vi har lavet et faktaark med detaljeret information om hver enkelt Basic-profil. Du kan blandt andet finde oplysninger om:

 • Profilens afkast i forhold til benchmark
 • Den investeringsmæssige sammensætning fordelt på aktivklasser
 • Den investeringsmæssige sammensætning fordelt på geografi og sektorer
 • Risikoniveauet i henhold til pensionsbranchens henstilling om risikomærkning
 • Investeringsmandatet

Faktaark ligger her:

 

VÆR OPMÆRKSOM PÅ
Informationen om vores produkter er generel og har til formål at give et overblik. Kontakt os for personlig rådgivning, hvor vi tager udgangspunkt i din individuelle situation. Læs mere om forbehold og forudsætninger her.

 • © Skandia 2021
 • 14-04-2021 00:01
 • 1.0.7400.20084:685