Investeringsstrategi

Skandia arbejder for at skabe de bedste muligheder for dine investeringer. Vi udvælger de kapitalforvaltere som investerer på dine vegne og går grundigt til værks, når vi overvåger de fonde, din opsparing er investeret i.

I Skandia investerer vi ikke selv direkte i aktier og kreditobligationer. Vi fokuserer i stedet på at finde de bedste forvaltere og fonde på markedet. Og vi er uafhængige. Det betyder, at vi frit kan vælge de kapitalforvaltere og fonde, der giver det bedste afkast. Og fravælge dem, der ikke længere gør det godt nok. Det er en vigtig del af vores investeringsstrategi. Og en af grundene til, at vi har skabt stærke resultater gennem årene. Investeringer i danske stats- og realkreditobligationer styres af vores eget investeringsteam.

Vi hjælper med din strategi

Den rigtige investering handler i høj grad om dine forventninger og behov. Derfor tager din rådgiver udgangspunkt i din situation og hjælper dig med at finde en investeringsløsning, som passer til dig.

Din løsning skal tage højde for din risikovillighed, investeringshorisont, og hvor meget du selv ønsker at involvere dig.

Sådan udvælger vi fonde og forvaltere

Når Skandia udvælger fonde og forvaltere, sker det på baggrund af flere forhold. Heriblandt investeringsfilosofien, arbejdsprocessen, teamet bag investeringerne og det historiske afkast.

Investeringsfilosofien handler om den overordnede strategi for at opnå et merafkast. Forvalterens filosofi kan eksempelvis være vækstorienteret, værdiorienteret eller en kombination af begge.

Filosofien giver dermed svar på, hvad forvalteren vil opnå med sin forvaltning af porteføljen.

Arbejdsprocessen drejer sig om, hvordan forvalteren arbejder med sin investeringsfilosofi. Her undersøger vi blandt andet, hvordan forvalteren gennemfører aktie- og makroanalyse samt udfører risikokontrol.

Vi undersøger desuden, hvordan forvalteren sammensætter porteføljer af forskellige værdipapirer.

Teamet bag investeringerne er de personer, som er ansvarlige for forvaltningen af fonden. Her undersøger vi deres erfaring og indbyrdes rollefordeling.

Det er også vigtigt, at fondsforvalteren viser, at virksomheden kan beholde sine forvaltnings- og analysespecialister, så teamets ekspertise bevares, selvom en nøgleperson forsvinder.

Vi er derfor meget opmærksomme på, at forvalteren altid har tilstrækkelige ressourcer til at gennemføre sin investeringsfilosofi og arbejdsproces.

Det historiske afkast er vigtigt for at få en idé om forvalterens evner. Vores hovedfokus er ikke, hvor højt afkastet har været, men snarere hvorfor det har været højt.

Vi analyserer eksempelvis, i hvilke perioder fonden har fungeret godt. Hvilke investeringer, der har bidraget positivt. Og hvor store risici forvalteren har påtaget sig.

Efterfølgende undersøger vi, om afkastmønstret stemmer overens med både investeringsfilosofien og arbejdsprocessen. Er svaret ja, indikerer det, at forvalteren formår at gentage tidligere succeser – hvilket er en forudsætning for, at fonden kan levere et bæredygtigt merafkast.

  • © Skandia 2021
  • 14-04-2021 01:31
  • 1.0.7400.20084:685