Guide til investering

Jo mere viden du har om investering, desto bedre beslutninger kan du tage. Her får du en række gode råd om investering. Og en forklaring på de mest centrale begreber inden for området.

Gode råd, når du investerer

Overvej jævnligt dit risikoniveau

Din risikovillighed ændrer sig igennem livet. Derfor anbefaler vi, at du løbende overvejer, om fordelingen mellem aktier og obligationer i dine investeringer er korrekt.

En tommelfingerregel er, at du bør følge op på din risikovillighed hvert andet eller tredje år. Men det er også vigtigt at tage et kig på risikoen, når der sker store ændringer i dit liv. Fx hvis du bliver gift, får børn eller køber bolig.

Jo tættere du kommer på pensionsalderen, desto oftere bør du genoverveje din risikovillighed. Hvis du er i tvivl, kan du altid kontakte os eller din rådgiver.

Investerer du med Skandia Match, hænger din risikovillighed sammen med den investeringsprofil, du har valgt. Tjek derfor løbende, om der er den rette sammenhæng mellem din risikovillighed og din valgte profil.

Investerer du med Skandia Livscyklus, vælger du fra starten din risikoprofil. Derefter flyttes din opsparing automatisk gradvist over i mere sikre investeringer i takt med, at du nærmer dig pensionsalderen.

Tænk langsigtet

Når du investerer din pensionsopsparing, er der er tale om en langsigtet investering. Du skal ikke bruge pengene i morgen. Så husk dig selv på at tage det roligt, hvis aktiekurserne pludselig falder – de udjævner sig som regel med tiden.

Investeringsbegreber

Aktier og obligationer

En aktie er et ejerbevis. Som aktieinvestor ejer du med andre ord en del af en virksomhed. Alt efter virksomhedens succes kan aktien blive mere eller mindre værd. Værdien kommer til udtryk gennem kursudviklingen.

En obligation er et gældsbrev. Det kan være udstedt af staten, realkreditinstitutter eller private virksomheder. Obligationen er med andre ord et lån med fast ydelse og løbetid. Netop derfor er obligationer traditionelt blevet set som mere sikre investeringer, da de på kort sigt typisk svinger mindre i kurs end aktier.

Men hvis du sparer op over en længere periode (mere end fem år) og spreder din investering på forskellige aktietyper, viser historien, at udsvingene udjævnes – og at afkastet på aktierne er højest.

Fonde

Fonde er en samlet betegnelse for de puljer, man samler aktier og obligationer i. Når du investerer, vælger du en fond ud fra dine personlige kriterier. Eksempelvis geografi.

Det kan også være, at du ønsker at støtte danske virksomheder. I så fald kan du vælge en fond med danske aktier. Ligesom du kan vælge en fond med aktier i små og mindre virksomheder, hvis du gerne vil støtte den type virksomheder.

En fond administreres af en fondsforvalter. Fondsforvalterens opgave er at sammensætte aktier eller obligationer, så der er størst mulighed for afkast.

Aktiefonde

En aktiefond består af mange forskellige enkeltaktier og kan bedst sammenlignes med en investeringsforening. Aktiefonde kan også være sammensat af aktier med fællestræk. Fx geografisk område og virksomhedsstørrelse.

Obligationsfonde

Obligationsfonde har typisk beholdninger af obligationer med fælleskendetegn. Fx kortløbende statsobligationer, ’lange’ realkreditobligationer eller erhvervsobligationer.

Afkast og risiko

Afkast og risiko hænger sammen. Jo større investeringsrisiko du vælger at tage, desto større er muligheden for høje afkast. Omvendt stiger risikoen for tab tilsvarende højt.

Aktiv forvaltning

Aktiv forvaltning betyder, at det enten er investeringseksperter eller kapitalforvaltere, der plejer dine investeringer aktivt. Deres mål er, at du får det bedst mulige risikojusterede afkast på dine investeringer.

Skandias investeringseksperter laver aktiv forvaltning i de fleste af vores opsparingsprodukter: Skandia Livscyklus, Skandia Match og Skandia Safe. Det gør de ved løbende at justere og sammensætte fonde i forhold til deres markedsforventninger og produkternes risikoprofiler.

Eksterne kapitalforvaltere laver aktiv forvaltning i de konkrete aktie- og obligationsfonde. Det gør de ved løbende at justere og sammensætte de enkelte aktier eller obligationer i fondene i forhold til deres markedsforventninger. Der anvendes aktive kapitalforvaltere i Skandia Livscyklus, Skandia Match, Skandia Safe og Skandia Link.

Passiv forvaltning

Passiv forvaltning betyder, at en fond ikke bliver aktivt forvaltet af en kapitalforvalter. Forvalternes mål er derimod at opnå det samme afkast som bestemte aktie- eller obligationsindekser. Derfor er sammensætningen af indeksfonde typisk computerstyret, så de skaber et afkast så tæt på et givent indeks som muligt. Skandia Basic er passivt forvaltet.

ÅOP

ÅOP står for ’årlige omkostninger i procent’. ÅOP for en fond viser de samlede årlige investeringsomkostninger ved at investere i fonden.

ÅOP for en pensionsopsparing viser de samlede årlige omkostninger ved en given pensionsopsparing i forhold til opsparingens værdi. I opgørelsen af ÅOP for pensionsopsparinger indgår både administrationsomkostninger og investeringsomkostninger.

Indre værdi

Køb og salg af fonde i Skandia Link sker til fondenes daglige ’indre værdi’ – også kaldet NAV-kurser (Net Asset Value). NAV-kurserne fastsættes én gang dagligt på samme tidspunkt og offentliggøres løbende her på hjemmesiden. NAV baseres på værdien af de investeringer, der ligger i fonden.

Investering og risiko

Afkast og risiko følges ad

Når du investerer, løber du samtidig en risiko. Det kan ske, at det, du har investeret i, alligevel ikke bliver mere værd – eller måske ligefrem taber værdi.

Hovedreglen er, at jo større mulighederne for høje afkast er, jo større er risikoen også. Det gælder, uanset om du har valgt en pensionsopsparing, hvor du selv investerer pengene, eller en løsning, hvor det er pensionsselskabet, der står for investeringerne. På den måde kan man sige, at afkast og risiko hænger sammen.

Risikovillighed

Din risikovillighed er et udtryk for, hvor stor en risiko du er villig til at løbe for at nå et bestemt mål – fx at få pensionen til at vokse.

Du vil sikkert opleve, at din risikovillighed ændrer sig med alderen. Unge mennesker er ofte mere villige til at løbe en risiko. Og deres pension kan bedre ’tåle’ det, fordi der er lang tid til, de skal bruge pensionen. Skulle der gå noget galt, har de altså god tid til at få rettet op på det igen.

Risikoen i Skandias produkter

I Skandia tilbyder vi både produkter, hvor du selv kan investere, og produkter, hvor vi står for investeringerne.

Hvis du selv vil have indflydelse på investeringerne, skal du vælge Skandia Link. Vi anbefaler, at du kun vælger Skandia Link, hvis du har lyst og evner til løbende at følge med i og selv styre dine investeringer.

Hvis du foretrækker, at Skandia står for investeringerne, men gerne vil vælge, hvilken risikoprofil der passer til dig, kan du vælge mellem:

Fælles for Skandia Livscyklus, Skandia Match og Skandia Link er, at du selv skal være opmærksom på den risiko, der er ved at investere. Jo flere aktier du vælger, desto større er muligheden for et højt afkast. Men risikoen for tab er tilsvarende høj.

Helt generelt vil du opleve perioder, hvor udsvingene på markederne er små. Og perioder, hvor udsvingene er meget store. Det betyder, at der er risiko for, at du i perioder kan tabe en større del af din pensionsopsparing. Og omvendt kan du få den til at yngle betragteligt i andre perioder.

Finanskrisen i 2008

Finanskrisen i 2008 er et godt eksempel på den risiko, der er forbundet med at investere. På nogle markeder faldt aktierne med op mod 50 procent. Det betød, at mange pensionskunder oplevede, at værdien af deres pensionsopsparing faldt markant.

I 2009 og 2010 var det omvendt. Her steg markederne med op til 40-50 procent, og kunderne oplevede, at deres pensionsopsparing udviklede sig meget gunstigt. Dermed oplevede mange af de kunder, der havde tabt penge under finanskrisen, at de kunne tjene pengene ind igen.

  • © Skandia 2021
  • 14-04-2021 00:46
  • 1.0.7400.20084:685