Dit årlige pensionsoverblik

Dit årlige pensionsoverblik ligger på Mit Skandia på fanen "Årsoverblik". Du logger dig på Mit Skandia med NemId via knappen "Log ind" ovenfor.

Herunder kan du få svar på de oftest stillede spørgsmål til årsoverblikket. 

Jeg kan ikke se mit årsoverblik for 2019 på Mit Skandia. Hvad gør jeg?
I visse tilfælde kan fx ændringer på din ordning bevirke, at der i øjeblikket ikke kan dannes et korrekt årsoverblik. Det vil blive tilgængeligt på et senere tidspunkt, når årsoverblikket kan dannes. Hvis du har akut brug for årsoverblik, kan vi sende et manuelt depotregnskab. Her må du dog regne med en vis ekspeditionstid. 

 

Sådan har din opsparing udviklet sig

Størrelsen på min opsparing 1. januar 2019 er ikke den samme, som størrelsen på min opsparing den 31. december 2018 i sidste års pensionsoverblik – hvordan kan det lade sig gøre?
Det kan skyldes, at der er sket ændringer i din opsparing hen over et årsskifte med tilbagevirkende kraft.

 

Depotregnskab

Er det min forventede eller min faktiske indbetaling, jeg kan se?
Det er den faktiske indbetaling.

Hvorfor passer beløbet under indbetalinger så ikke med det, jeg har indbetalt?
Det kan skyldes, at:

 • Vi har modtaget indbetalingen for december 2018 fra dig eller din arbejdsgiver i januar 2019.
 • Vi først har modtaget indbetaling for december 2019, i januar 2020.
 • Hvis ikke ovenstående er tilfældet, kan der også være en difference i forbindelse med betalingen for en sundhedsforsikring hos Mølholm.

Hvordan forrentes min opsparing?
Forrentningen er det afkast, du får på dine investeringer. Du kan se dit årlige afkast på Årsoverover-blikket, og du kan løbende følge dit afkast på Mit Skandia eller i Skandias app.

Hvornår forrentes mine indbetalinger fra?
Dine penge forrentes fra det øjeblik, de investeres..

Hvornår har vi sidst afregnet pensionsafkastskat?
Vi afregnede pensionsafkastskat i februar 2020 for året 2019. Hvis der har været negativt afkast, afregnes pensionsafkastskat dog først ved førstkommende positive afkast eller senest i forbindelse med udbetaling. 

Hvorfor betaler jeg skat, når min pensionsordning er skattefri (skattekode 7 og 33)?
At din pensionsordning er skattefri betyder, at der ikke betales skat ved udbetaling ved pensionering.
Du skal altid betale skat af dit afkast - både det afkast du får, mens du sparer op, og det afkast du får, mens pensionsopsparingen er under udbetaling.

 • Hvis det er en skat 7-ordning, indberetter vi afkastet til SKAT, så det beskattes sammen med dine andre indkomster.
 • Hvis det er en aldersopsparing (skat 33), sørger vi for at indbetale den såkaldte pensionsafkastskat eller PAL (15,3 %) til SKAT.

 

Dit afkast

Jeg har fået negativt afkast på min opsparing i 2019. Hvordan påvirker det min fremtidige pension?
Hvis du har investeret i fonde med især aktier, kan du komme ud for, at der et år er negativt afkast. Som udgangspunkt og alt andet lige vil et års negativt afkast få den forventede pension til at falde, indtil der har været positivt afkast til at udligne tabet. Her er det vigtigt at huske, at pension skal ses som en langsigtet investering, og investering i aktier anses generelt som en fordelagtig investering på den lange bane.

Hvordan har I regnet investeringsafkast i kroner og procent?
Investeringsafkastet i kroner er det beløb, din pension er vokset eller faldet med som følge af kursud-viklingen på de underliggende investeringer. Hvis din pension var 100 kroner værd den 1. januar og er 110 kroner værd den 31. december – og der i øvrigt ikke har været ud- eller indbetalinger, omkostninger eller andet, så er investeringsafkastet 10 kroner.

Investeringsafkastet i procent er investeringsafkastet i kroner, sat i forhold til din opsparing. I ovenstående eksempel vil det altså være 10 procent. I praksis vil det dog være mere komplekst, da vi tager højde for både indbetalinger, eventuelle udbetalinger, omkostninger, betaling for forsikring m.m., ligesom vi tager højde for, hvornår disse posteringer sker i løbet af året.

Hvorfor er der forskel på mit investeringsafkast i procent for 2019 og den historiske afkastprocent, jeg kan se på skandia.dk/aarlige-afkast?
De historiske afkastprocenter på skandia.dk afspejler, hvad de samlede investerede midler i fx Skandia Match 3 er vokset med fra 1. januar til 31.december. Din personlige afkastprocent er det præcise afkast for netop dine investeringer.

I udregningen af dit personlige afkast er der taget højde for, at fx indbetalinger, eventuelle udbetalinger og betaling af omkostninger på din opsparing sker løbende hen over året, og at kurserne i de fonde, dine penge løbende investeres i, kan ændre sig fra måned til måned. Udregningen af din personlige afkastprocent tager altså højde for den varierende kursudvikling, der har været på de beløb, der løbende er investeret hen over året, samt hvornår dine penge er indbetalt til Skandia.

 

Årlige omkostninger

Hvordan opgøres mine årlige omkostninger?
Skandia opgør de årlige omkostninger på din pensionsordning i henhold til pensionsbranchens fælles omkostningshenstilling. Omkostningerne oplyses som Årlige omkostninger i kroner og i procent.

Årlige omkostninger i kroner viser dig summen af de årlige omkostninger på din pensionsordning, det vil sige omkostninger til rådgivning, til at administrere din pensionsordning og til at investere din pensionsopsparing.

Årlige omkostninger i procent viser dig omkostningerne som en procent af størrelsen på din pensionsopsparing.

Årlige omkostninger giver dig altså et overblik over omkostningerne på din pensionsordning. Du skal dog huske, at det ikke giver mening alene at kikke på omkostninger. Det er vigtigt, at du også kigger på, hvad du får for omkostningerne i form af bl.a. investeringsafkast, service og rådgivning.

Hvorfor er omkostningerne i depotregnskabet forskellig fra de årlige omkostninger i oversigten længere nede?
Omkostningerne i depotregnskabet inkluderer kun de direkte administrationsomkostninger, du har betalt. De årlige omkostninger i oversigten længere nede er inklusive indirekte administrationsomkostninger i forbindelse med dine forsikringsdækninger samt investeringsomkostninger, som i depotoversigten indgår under henholdsvis pris for forsikringer og samlet afkast.

Skandia opgør de årlige omkostninger på din pensionsordning i henhold til pensionsbranchens fælles omkostningshenstilling.

 

Sådan er du og dine efterladte dækket

Hvad er en opsparingssikring?
Det er en forsikring ved død, der sikrer, at de penge, du har sparet op på din pension, vil komme til udbetaling til dine efterladte, hvis du dør, før du får udbetalt din pension.

Jeg har en livslang pension. Er den er dækket af en opsparingssikring?
En opsparingssikring dækker alle dine pensionstyper. Hvis dine efterladte får udbetalt din pensionsopsparing, sker det altid over en periode. Derfor fremgår den under kolonnen ”I aftalte rater” sammen med en eventuel ratepension. Perioden, og hvor meget dine efterladte vil få udbetalt fra henholdsvis din livslange pension og en eventuel ratepension, kan du finde i den detaljerede oversigt under: ”Forsikringer: Forsikring ved død”.

 

Dine forventede udbetalinger ved pension

Hvordan beregnes mine forventede udbetalinger?
Dine forventede udbetalinger er baseret på en række antagelser og forudsætninger. Det betyder, at hvis forudsætningerne ændrer sig, vil prognosen og dermed din forventede udbetaling også ændre sig.

I beregningen af dine forventede udbetalinger indgår din eksisterende pensionsopsparing, de aftalte fremtidige indbetalinger, de løbende omkostninger til administration, investering og rådgivning samt prisen for eventuelle forsikringer. Derudover indgår forventninger til fx:

 • hvor længe kunderne i Skandia lever
 • hvor mange der bliver invalide
 • fremtidige afkast
 • fremtidig pensionsafkastskat
 • inflation

Jeg har en pensionsopsparing, men der er ingen forventede udbetalinger – hvordan hænger det sammen?
Der kan være situationer, hvor vi ikke kan beregne dine forventede udbetalinger automatisk. Det kan også være et udtryk for, at din pensionsopsparing ikke er stor nok til generere tilstrækkeligt afkast til at dække udgifterne til fx administration. Så bør du bør overveje eventuelt at samle pensionsopsparingen med andre opsparinger, begynde at indbetale igen eller at få den udbetalt. Kontakt os, hvis du ikke kan se dine forventede udbetalinger.

Hvad er forudsætningerne for beregningerne af de forventede udbetalinger?
De forventede udbetalinger er baseret på, at der er indbetalt som aftalt i hele året. Derudover er der tale om skøn baseret på forudsætninger om blandt andet kommende indbetalinger, lovgivning, rente og inflation. Skandia følger de satser, som udsendes af et sagkyndigt råd nedsat af Forsikring & Pension og Finans Danmark.

 • © Skandia 2021
 • 14-04-2021 00:37
 • 1.0.7400.20084:685